Administrace

Administrace Cestui Que Vie trustu!

Případ se netýká „spravedlnosti“. / Jedná se o správu trustu - smluvní vztah mezi vámi a správcem trustu, tj. stát/. Oni / úředníci, soudci .... / představují trust, který vlastní stát, a pokud jsme příjemcem benefitů trustu - /vy jste příjemce benefitů, jenže vytvořením s.r.o. ze všech států, jsme přišli různými podpisy např.. vydáním nového občanského průkazu i o tuto pozici a už nemáme žádná práva, jen privilegia, která si nakonec platíme sami a to zdravotní pojištění, sociální pojištění, důchodové pojištění a pod. / , zůstávají pro ně jediné dvě pozice: exekutor a správce. / Tuto pozici příjemce benefitů umíte využít u soudu v případě, že jste z něčeho obviněni./Takže pokud zjistíte zaujatost soudce - ačkoli pochybuji, že se případ dostane až sem, můžete jim dát vědět, že jste si vědomi těchto rolí.

Podle zákona o trustech, nemůžete být exekutorem/vykonavatelem/ nebo správcem trustu, dokud jste oprávněným příjemcem benefitů, protože by to znamenalo konflikt. Pokud si nejste jisti, že to zvládnete sám, tak doporučuji, aby někdo /právník/ šel místo Vás, abyste se nestali zmateni a nesouhlasili s tím, že budete trust tedy správce trustu. Co nejhorší se může stát vašemu zástupci, když dokáže, že NENÍ trust – správce? Pozici příjemce benefitů sice může chybět vliv, odpovídají však ostatní dvě pozice. Jediným způsobem, jak mohou být státní zaměstnanci příjemcem benefitů trustu, je převést svou odpovědnost na Vás, protože nemohou být současně správcem i příjemcem benefitů trustu. Správcovství a exekutorství jsou tedy horkými bramborami, které chce stát zahodit, aby tak mohl být příjemcem kreditu- benefitů trustu. Když jsme se narodili,byl v "náš prospěch" zřízen trust - Cestui que vie trust (CQV)/to znamená, že při narození bylo naše jméno zapsáno do porodní knihy v nemocnici. Tehdy jsme ještě byli „živý člověk“. Podle zákona v ČR musí rodič vyřídit dítěti rodný list do tří dnů od narození a tím uzavírá za dítě Cestui Que Vie trust, kdy se stává "mrtvý člověk", pro tento systém pouze věc. Vydáním rodného listu a přidělením rodného čísla jsme se stali obchodovatelní pro stát, který spravuje náš majetek. Rodný list se vydává na ceninovém papíře tak, jako různé akcie, tedy je to cenný papír s rodným číslem a naším jménem, ​​které je napsáno velkými písmeny. Na všech dokladech je naše jméno psáno velkými písmeny. / Jaká byla však hodnota, která se dala do trustu, aby jej vytvořila?/Hodnota pro tento stát ne majetek, ale naše tělo s naším jménem a rodným číslem, se kterými stát obchoduje. Proto vláda říká, že jsme lidské zroje./ Touto hodnotou bylo naše právo na vlastnictví prostřednictvím našeho narození na tento svět, našeho těla prostřednictvím záznamu živého narození a naší duše prostřednictvím křestního listu. Stát, který zaregistroval trust, je vlastník a správce ... správce trustu. Protože chtějí být příjemci benefitů trustu, musí nás (skutečného příjemce benefitů) požádat, abychom jim umožnili účtovat poplatek za trust, a to naším podpisem na dokumentu (prohlášení, podáním různých žádostí atd.) a převést na nás zprávu v době, kdy chtějí být příjemcem zvláštního „konstruktivního“ trustu. Trust lze vytvořit kdekoli a kdykoli lze zavést smluvní strany trustu. A protože příjemce benefitů nemůže zpoplatňovat trust (může to udělat pouze správce), je stát jako správce, který zpoplatňuje trust, ale dělá to ve svůj prospěch, ne pro náš. Podle zákona o trustech je tedy jediným způsobem, jak mohou těžit ze svého porušení zákona o trustu a to u soudu /v případě exekuce apod./, přimět nás, abychom změnili role - z příjemce na správce (ten zodpovědný za účetnictví), zatímco oni si vymění úkoly - ze správce na příjemce (protože žádná strana nemůže hrát obě role současně v rámci stejného konstruktivního trustu). Podle zákona o trustech jediným způsobem, jak mohou zpoplatnit trust, je získání našeho souhlasu jako příjemce trustu. Proč bychom souhlasili s výměnou rolí, když je trust v náš prospěch? ... a jak to dokážou udělat? Nejlepším způsobem je dostat nás před soud a oklamat nás, abychom tak nevědomky učinili. Ale pokud víme, co se stalo, předtím, než jsme tam byli, je snadné vědět, co říci, aby se tak nestalo.

Soudní úředník je klíčovou stranou, i když se zdá, že klíčovou stranou je soudce. Úředník je správcem trustu CQV ve vlastnictví státu - on přiděluje spisy soudcům. Odpovídá za jmenování správce a exekutora za konstruktivní trust v konkrétní soudní spor. Pokud jde o trust „poslední vůle“, je to opačně – správce ustanoví správce. Soudní úředník tedy ustanoví soudce správcem (ten, který spravuje trust) a jmenuje státního zástupce za vykonavatele trustu (ten, který vykonává trust). Za obvinění je v konečném důsledku odpovědný prokurátor, protože to byl on, kdo podal žalobu k soudu jménem státu (který vytvořil konstruktivní trust),a který spravuje trust CQV. Pouze exekutor / prokurátor může iniciovat/ vytvořit konstruktivní trust a ten, kdo vytvoří spor, nese zodpovědnost a musí provést nápravu. To je důvod, proč jsou všichni státní zástupci/exekutoři zmocněni předložit své účetní knihy k soudu, protože pokud svou odpovědnost nepřenesou na údajného obžalovaného (obviněný) nebo pokud obviněný nepřijme nabídku státu k odpovědnosti za obvinění, pak někdo musí připsat kredit na svěřenecký účet, aby vyrovnal dluh a prokurátor/exekutor je ten „někdo“. Protože prokurátor je ten, kdo zpoplatňuje, kredituje trust, prokurátor/exekutor (PE) musí poplatek uspokojit. Když soudce / správce / správce (JAT) řekne Jméno trustu" JOŽKO MRKVIČKA"a požádá vás o předložení dokladu totožnosti , můžete se postavit a zeptat se: „Říkáte pro a do záznamu, že trust, který nyní spravujete, je JOŽKO MRKVIČKA trust? Toto potvrzuje skutečnost , že víme, že Jméno je trust, ne živý člověk. Jaká je obvykle první otázka soudce/správce/správce? "Jak se jmenujete?" nebo „Uveďte své jméno pro záznam“ nebo „Předložte doklad totožnosti - občanský průkaz“. Musíme být velmi opatrní, abychom se neztotožňovali se jménem trustu, protože tímto měníme úkoly a to nás činí správcem a soudce příjemce benefitů trustu. Pokud od začátku víme, že soudce je správcem, pak víme, že soudce je Jméno pro tento konkrétní konstruktivní trust. Zamyslete se nyní nad tím, jak se soudci rozzlobí na naše odmítnutí a musí připustit, že jsou Jméno, že vydají zatykač na „nezvěstného obžalovaného“ a jakmile odejdete, budou vás chtít zatknout. Jak je to hloupé? Musí se cítit hloupě, když řeknou: „Jožko Mrkvička není u soudu, takže vydávám zatykač na jeho zatčení.“ Pak chtějí zatknout muže, u kterého právě připustili, že tam není. Jejich zoufalství je činí šílenými, takže na nás promítají toto šílenství a nařizují nám, abychom dostali psychologické vyhodnocení JEJICH šílenství !!! A tehdy se můžeme zeptat: „Tímto příkazem naznačujete, že nevíte, o čem mluvím? Připouštíte svou neschopnost? Dáte sem někoho, kdo VÍ, o čem mluvím? “Budou se nás snažit přimět, abychom připustili, že jsme Jméno trustu, neboť platí – a my nesmíme akceptovat jejich nátlak, neboť platíme my . /Když u soudu prokážeme naši totožnost prostřednictvím pasu, nebo občanského průkazu, tak benefity bere soudce a nezáleží zda rozhodne v náš prospěch, nebo ne. A proč by měl rozhodovat ve prospěch "mrtvé věci"? / Soudce zůstává v pozici důvěrník / trusty - nejistá situace - v takovém případě je nejlepší říci. . . "JEŽKO MRKVIČKA je skutečně před soudem!" ukážete na soudce. "Při vší úctě jsi to ty!" Jako správce jste dnes JOŽKO MRKVIČKA, že? !! “Musíme zůstat uctiví a zdvořilí, jinak bychom nakonec padli na jejich úroveň. Během frustrace soudce z toho, že jsme nepřipustili, že jsme Jméno Trustu – správce / vykonavatel trustu – bychom se měli ptát, o koho jde. "Než půjdeme dál, pane, potřebuji vědět, kdo jsi TY." Oslovte a zeptejte se soudního úředníka - správce trustu CQV ve vlastnictví státu : „Jste správcem, který ustanovil tohoto soudce správcem / správcem konstruktivního trustu č.j. 12345/spisová značka/? Jmenovali jste státního zástupce za vykonavatele tohoto konkrétního konstruktivního trustu? Pak ukážete na soudce: Takže vy jste správcem“ a poukazujete na prokurátora, „a jste vykonavatelem - a já jsem tedy oprávněný příjemce benefitů trustu - takže vás opravňuji rozpustit a zrušit tento konstruktivní trust.“ "Nyní si nárokuji své tělo, takže ruším CQV trust, který jste účtovali, protože teď tam nemá žádnou hodnotu." Spáchali jste podvod proti všem zákonům! “Pravděpodobně se nedostanete tak daleko. Dříve nařídí soudce „Případ zamítnutý“. . . nebo ještě pravděpodobnější bude, že prokurátor svolá „Stáhneme obvinění“. Odhalili jsme jejich podvod s CQV trustem, který existuje pouze na základě domněnek. Trust CQV nemá žádný korpus, žádný majetek. . . ergo, žádná hodnota. Trusty se vytvářejí pouze na základě převodu majetku a mohou existovat, pouze pokud je v trustu hodnota. CQV trust nemá žádnou hodnotu, přesto si ji nadále účtuje. To je podvod! Údajným majetkem jsme my muži a ženy, které považujete za nekompetentní, mrtvé, opuštěné, ztracené, bankrotující nebo nezletilé – ale to je iluze – takže když si nárokujeme své tělo, zhroutíme předpoklad, že v trustu je hodnota. Pracují v podvodech - což je vždy známo - ale teď víme, jak to dělají. Naše odhalení jejich podvodu jim dává jen tři možnosti:

1. Před tím, než riskují odhalení svého podvodu, mohou případ zamítnout.

2. Nebo mohou započítat dluh a nechat nás na pokoji.

3. Mohou anulovat tuto konkrétní kauzu CQV trustu – ale nemohou zrušit samotný CQV trust – jinak se zhroutí celý globální systém, protože nemohou existovat bez naší energie, kterou získají prostřednictvím této CQV trust manipulace, a nechtějí rozptýlit svěřené prostředky příjemcům.

Teď, když vědí, že jsme se dostali na kořen jejich podvodu, pokaždé, když se obrátí na soud se správou svěřeneckého účtu, nebudou vědět, jestli jsme ti, kteří je pošlou do vězení. Odpovědnou osobou, která půjde do vězení, je poručník/soudce, což musí provést exekutor/prokurátor. Proto chtějí, abychom přijali oba tituly, exekutor/správce, a pak nejen že půjdeme do vězení, ale podepsáním jejich dokumentu se staneme exekutorem, který vynutí náš vlastní trest. Nemohou si dovolit porušovat církevní kánonické zákony / canon 2057 / ze strachu, že ukončí svou kariéru, takže jsou uvězněni bez možnosti utéct. Co má tedy soudní úředník dělat? !! Žádný z těchto zločinců brzy nezasáhne do žádného případu, protože riziko je příliš velké. Toto bude konec soudního systému. Znalosti jsou síla. Podle obchodního práva - od Kodexu Ur-Nammu (asi 2100 př. n. L.) užívání majetku jiného člověka bez jeho souhlasu vede ke zneuctění uživatele, díky čemuž je zodpovědný za všechny vzniklé dluhy. Takže naše používání formulářů UCC, směnek, AFV nebo dluhopisů, FRN a dalších dokumentů římského systému může způsobit pokuty, protože jde o obchodování s majetkem, který nevlastníme, a jeho používání, protože „jméno“ rodného listu je majetek společnosti/státu,vlády/ , která ho vydala.

Naše argumenty dokážeme zpracovat perfektně, ale nakonec vám mohou říci : „Promiňte, nejste jedním z nás, protože jste skuteční, a my nejsme – jsme fikce.“ Nyní jim však místo toho způsobíme strach. Když jsme nuceni postavit se před soud, s vědomím, že soudce je správcem a prokurátor, je vykonavatelem trustů CQV, to je naše oprávnění jednat. Dává nám dvě možnosti:

1. Můžeme odhalit podvod s domněnkami, podle kterých CQV trusty existují - a nechat je zrušit trust. Rozpuštění jednoho CQV trustu je všechny rozpustí.

2. Musíme vědět, že všechno, co soudce řekne i když to zní jako příkaz nebo věta, tak všechno je „nabídka“, kterou můžeme odmítnout slovy: „Nesouhlasím – nepřijímám vaši nabídku“. Toto je klíčový princip testamentárních trustů – příjemce trustu může nabídky správce trustu přijmout nebo odmítnout.

Poznámka: v závorkách s kurzívou jsou moje doplňující vysvětlení.

původní text se souhlasem Santos Bonacci!

https://www.youtube.com/watch?...


Tento článek je přeložen ze slovenského originálu a je převzat z webu zivyclovek.sk

.