Souvislosti

HIS - TÓR(i)A   Cestui que vie trust 1666


Tato reálnost je v podstatě systém, kde mocní lidé mají instituce a tyto mocenské instituce spravují a vytvářejí tuto společnost. Bilderberg – založen maltézským rytířem Josephem Retingerem/.

https://cs.wikipedia.org/wiki/...

Výsledkem jsou války, krize, korupce a pod. Tato skupina lidí rozděluje společnost podle jimi vytvořených náboženství.

https://vit-vladimir.ru/sk/int...

Něco je špatného, ​​probuzení si uvědomují, že od narození žijí ve válce. Většina lidí chce žít bez krizí, válek, násilí a být svobodní.

Vraťme se do období temného středověku. Musíme se podívat do dějin. Katolická církev byla velmi snaživá během posledních 1000 let. Během Juliansko - Flaviovské dynastie Řím byl impériem.

https://cs.wikipedia.org/wiki/...

https://cs.wikipedia.org/wiki/...

Toto impérium je náš nepřítel, černá magie a papežské bully jsou prokletí. Papeži jsou a byli černí mágové. Všichni byli dosazení z rodů černé šlechty /např. Pallavicini, Massimo, Orsini, Borghese/

https://en.wikipedia.org/wiki/...

https://translate.google.com/t...

https://en.wikipedia.org/wiki/...

https://en.wikipedia.org/wiki/...

https://en.wikipedia.org/wiki/...

V roce 1301 Bonifác Vlll se dostal do konfliktu s králem Filipem a vydal bullu Unam Sanctam - Jeden Svatý, nejslavnější středověký papežský dokument, který potvrzuje papežovu autoritu jako dědice Petra a vikáře Krista ve všech věcech lidské autority, duchovní a časové.

Duchovní moc podle bully spočívá v rukou církve. Časová moc je v rukou králů a vojáků, ale je třeba ji vykonávat pouze pokud to dovolí církev, protože věci duchovní jsou nadřazeny věcem časovým. Pokud se dočasná moc zmýlí, je třeba to posoudit podle duchovní síly. Pomine-li se menší duchovní síla, je třeba ji posuzovat podle vyšší duchovní síly až po nejvyšší duchovní moc, samotné papežství, které může posuzovat pouze Bůh. „Vyhlašujeme, konstatujeme a definujeme, že pro spásu je bezpodmínečně nezbytné, aby každý lidský tvor byl podřízen římskému veleknězi.“

V roce 1303 papež potvrdil spornou volbu Albrechta Habsburského za císaře Svaté římské říše a oznámil, že císař je vládcem všech ostatních panovníků včetně francouzského krále. Pod nejvyšší nadvládou papeže.

https://www.historytoday.com/a...

https://en.wikipedia.org/wiki/...

https://sk.wikipedia.org/wiki/...


Začátkem června 1304, po pontifikatu trvajícím sedm měsíců, zemřel v Perugii papež Benedikt XI. Evropská politika na přelomu 13. a 14. století byla poznamenána mocenským vlivem francouzského krále Filipa IV. Hezkého. Nakonec se po jednáních, trvajících nekonečných jedenáct měsíců (od července 1304 do června 1305), dohodly obě strany na třech všeobecně přijatelných kandidátech. Z nich nakonec zvolili arcibiskupa z Bordeaux, Bertranda de Gotha, který přijal jméno Klement V. Zajímavostí je, že arcibiskup de Goth nebyl na konklávě osobně přítomen. Zvolení Klementa V. se nakonec ukázalo jako vítězství profrancouzské strany. Celý Klementův pontifikát se totiž nesl ve znamení nepřetržitého tlaku chladně kalkulujícího francouzského krále. Od prvních chvil Klementova pontifikátu bylo jasné, že jeho úřad bude pouze nástrojem politické moci a osobních ambicí Filipa IV. Ukázalo se to hned při Klementově intronizaci, kdy byl nucen vyhovět Filipovu přání a nechal se korunovat v Lyonu (15. listopadu 1305). Filip tlačil na Klementa, aby zrušil bullu Unam Sanctam. V zájmu toho Klement V. jako jeden z prvních kroků odvolal bulu Unam sanctam. Filipovi však nestačil tento pro něj pouze formální akt. Naléhal na Klementa V. aby Bonifáce VIII. prohlásil za nepravomocného papeže. Na takový požadavek však žádný papež nemohl přistoupit. Klement našel odvahu vyjádřit své osobní mínění, že Bonifác se žádnou herezí neprovinil a protáhl vyšetřování o dva roky; do procesu nakonec zasáhly politické události a v dubnu 1311 král proces zastavil. Cena, kterou musel Klement zaplatit, však byla vysoká: zrušení všech Bonifácových nařízení poškozujících francouzské zájmy a v roce 1311 vydání buly Rex gloriae (Chvála krále) chválící ​​Filipa IV. Filip navíc předložil Klementovi druhou, mnohem závažnější žádost: zrušit templářský řád.

Filipovi se dostávaly zprávy o činnosti příslušníků řádu a o jejich údajných neřestech: modloslužebnictví, nemravnosti, bohorouhačství a dalších zločinech. V roce 1307 dal všechny francouzské templáře uvěznit a krutým mučením si vynucoval přiznání. Čtyřiapadesát templářských bratrů skončilo na hranici, další ve vězení. Za těžkými obviněními řádových bratrů se ukrýval neskrývaný Filipův zájem na jejich bohatství, které chtěl získat pro sebe. Získat jej mohl pouze zrušením řádu a proto žádal Klementa V. aby dal ke zrušení souhlas. Slabý papež se dal zlomit. Stále se obával, že by svým odporem krále podráždil. Proto v roce 1311 svolal do Vienne všeobecný koncil. Filip, který byl na koncilu osobně přítomen, neustále na papeže naléhal, aby vyhověl jeho žádosti. Klement V. tlaku podlehl a výnosem Vox clamantis 22. března 1312 templářský řád zrušil. Aby však majetky templářů nebyly zcizeny, přiřkl je johanitům a jiným rytířským řádům. S papežským požehnáním byli templáři pronásledováni a vězněni i v dalších zemích. Klement V. v podřízenosti francouzskému králi šel ještě dál. Prohlásil, že jednání Filipa IV. v záležitosti zemřelého Bonifáce VIII. bylo správné. Zbavil Filipa Bonifácem uvalené exkomunikace a dal zničit všechny dokumenty, které jakýmkoli způsobem diskreditovaly krále, dokonce Filipa označil za "předního bojovníka náboženství".

V oblasti zahraniční politiky zájmy Klementa V. směřovaly do Anglie , Itálie i Svaté římské říše . V Anglii se jeho rozhodnutí týkala církevních záležitostí během panování králů Eduarda I. a Eduarda II. Po tragické smrti římskoněmeckého císaře Albrechta I. Habsburského v květnu 1308 souhlasil, navzdory nevoli Filipa IV., s uznáním lucemburského hraběte Jindřicha VII. za jeho nástupce.

V roce 1314 vydal sbírku svých právnických dekretálů, známou jako Clementines .

Za pozitivum Klementova pontifikátu lze považovat vydání buly Pastoralis cura (v roce 1313), kterou navázal na teologické myšlenky Bonifáce VIII. a potvrdil vládu papežství nad říší ; současně přisoudil Svatému stolci právo jmenovat říšské vikáře. Negativní stránkou byl jeho neskrývaný nepotismus (mezi kardinálů povýšil pěti příslušníků vlastní rodiny) a šafáření s prostředky papežské pokladny.

https://sk.wikipedia.org/wiki/....

Dodnes jsou všechny papežské bully nevypověditelné.

Korunovační přísaha papeže:

Přísahám, že nebudu nic měnit na zděděné tradici, stejně nic z toho, co bylo zaručeno mými předchůdci v Božím zamilování, podporovat takové změny nebo dovolovat jakékoli inovace v této věci; naopak, s horlivostí jako jejich věrný učedník a následovník s úctou hlídat, co bylo prodáváno na dobrech, se vší mou silou a maximálním úsilím odporovat všemu, co je v protikladu s kanonickým řádem; hlídat svaté zákony a dekrety našich papežů stejně jako božské příkazy z nebes, protože jsem si vědom před Tebou, jehož místo zajímám z Boží milosti, jehož náměstkem jsem s Tvou podporou, že budu podroben nejpřísnějším trestům před Tvým božským soudem podle toho všeho, co jsem nyní vyznal; podniknu-li nějaké jednání v opačném smyslu nebo dovolím, aby bylo uskutečněno,Ty nebudeš ke mně milosrdný ve strašný den Božské spravedlnosti; v souladu s tím, a bez jakékoli výjimky, ať už jsem to já nebo kdokoli jiný, budeme podléhat nejpřísnější exkomunikaci, podnikneme-li cokoli nového v protikladu ke konstituované evangeliární tradici, proti čistotě svaté víry a katolického náboženství nebo budeme usilovat cokoli snahách nebo se budeme spojovat s těmi, kteří podnikají takové rouhavé kroky.který podnikají takové rouhavé kroky.který podnikají takové rouhavé kroky.(Liber Diurnus Romanorum Pontificur - Diurnál římského pontifika PL 105, S. 54)

https://translate.google.com/t...

Bull v latině Býk, v angličtině Býk

Černá šlechta do dnešních dnů uctívá božstvo Baala nebo Molocha a do dnešních dnů dělají krvavé oběti.

https://cs.wikipedia.org/wiki/...(b%C5%AFh)

Je potřeba si uvědomit, že Bůh v církevním jazyce neznamená přesně to, co ROD - Stvořitel pro nás probuzené.

Bůh - Boží jméno - JHVH - podle Hermetického řádu "Zlatého úsvitu" J (JOD) - H (HE) - V (VAU) - H (HE) = jméno, které se nesmí vyslovovat - Marduk

https://sk.wikipedia.org/wiki/...

https://sk.wikipedia.org/wiki/...(filozofia)

https://sk.wikipedia.org/wiki/...

https://cs.wikipedia.org/wiki/...

https://cs.wikipedia.org/wiki/...

Papež je považován za vládce římského impéria namísto císařů. Ve 4. st. císař Konstantin Veliký přenesl autoritu nad Římem a západní části impéria na papeže. A od té doby je vládcem římského impéria Vatikán.

https://sk.wikipedia.org/wiki/...(cis%C3%A1r)

Na základě tohoto dokumentu se začaly platit daně Římu a tento spolek ovládá černá šlechta. A toto platí dodnes. Organizace Sui generis založila černá šlechta.

Struktura vztahů je pyramidální:

0. STVOŘITEL

1. Duchovní člověk - prohlášen živý člověk a zřízení Sui generis - Svatý stolec, Řád Maltézských rytířů, Červený kříž, Řád Božího hrobu.

2. ilumináti, jezuité, zednáři,

3. královské a šlechtické rodiny, které si myslí, že mají lepší krev než zbytek populace

4. instituce,

5. finanční kontrolní systém,

6. systém kontroly světových zdrojů,

7. systém kontroly světové populace,

8. zbytek lidí, kteří všechno platí - OTROCI - OBČANÉ

https://sk.wikipedia.org/wiki/...

https://sk.wikipedia.org/wiki/...

https://en.wikipedia.org/wiki/...

https://en.wikipedia.org/wiki/...

https://en.wikipedia.org/wiki/...

https://en.wikipedia.org/wiki/...

https://en.wikipedia.org/wiki/...

1455 Testamentary trust vydaný papežem Nikolasem V.

Papežská bula Romanus Pontifex , vydaná 8. ledna 1455, potvrdila portugalské vlastnictví Cuerty (kterou již drželi), výlučné právo na obchodování, plavbu a rybolov v objevených zemích a opětovně potvrdila předchozí Dum Diversas . [25] Udělila povolení Afonso a jeho dědicům k „… uskutečňování nákupů a prodejů všech věcí a zboží a jakýchkoli potravin, jak se to může jevit jako vhodné, se všemi Saracény a nevěřícími v uvedených regionech; ... za předpokladu, že nesmí to být železné nástroje, dřevo používané pro stavbu, šňůry, lodě a jakýkoli druh brnění. “ [26]

V bulle přiznal Portugalcům výlučná obchodní práva mezi Marokem a Indií s právem dobýt a konvertovat obyvatele. [27] Významný ústupek, který dal Nicholas v krátkosti vydané králi Alfonsovi v roce 1454, rozšířil práva poskytovaná stávajícím územím na všechna území, která by se mohla v budoucnu uplatnit. [28] V souladu s těmito širokými cíli umožnil Portugalcům „napadnout, vyhledat, zajmout, porazit a podmanit si všechny Saracény a pohany a další nepřátele Krista, ať jsou kdekoli, a království, vévodství, knížectví, panství, majetky a veškerý movitý a nemovitý zboží, které jakékoli mají a mají v držení, a aby jejich osoby byly omezeny na trvalé otroctví„. Avšak spolu s druhým odkazem na některé, kteří již byli zotročeni, se toto používá k tomu, aby Nicholas schválil nákup černých otroků od „nevěrníků“: [29] „... mnoho Guineamenů a jiných černochů, násilím přijatých a některých výměnným obchodem se zakázanými výrobky nebo jinou zákonnou kupní smlouvou, bylo... převedeno na katolickou víru a doufáme, že za pomoci Boží milosrdenství, že pokud s nimi bude v takovém pokroku pokračovat, buď se tyto národy přemění na víru, nebo se přinejmenším získají duše mnoha z nich pro Krista. ““ [26]

Na tomto základě se argumentovalo tím, že dvě bully vydané Nicholasem společně poskytly Portugalcům právo na získání otroků podél afrického pobřeží násilím nebo obchodem. [25] Díky jednáním s místními africkými náčelníky a muslimskými obchodníky s otroky se Portugalci snažili stát se klíčovými evropskými hráči v lukrativním obchodu s otroky. Ústupky v nich uvedené potvrdily bully vydané papežem Callixtem III ( Inter Caetera quae v roce 1456), Sixtem IV ( Aeterni regis v roce 1481) a staly se vzorem pro následující bully vydané papežem Alexandrem VI : Eximiae devotionis (3. května 1493) Caetera (4. května 1493) a Dudum Siquidem (23. září 1493), ve kterých přiznal Španělsku podobná práva týkající se nově objevených zemí v Americe. [30]

https://en.wikipedia.org/wiki/...

https://en.wikipedia.org/wiki/...

Toto se událo 20-30 let před tím, než Kolumbus objevil Ameriku. V této bulle jsou zahrnuty obě předchozí bully – trusty a všechny nároky z předchozích dvou. Je zaměřen na veškerý náš movitý a nemovitý majetek. Každý, kdo se narodí do této reálnosti, má nárok na určitý podíl majetku této planety. Těmi bully si všechno přivlastnili papeži a Svatý stolec

Římský pontifik https://en.wikipedia.org/wiki/...

Všechny tyto tři trusty jsou znázorněny třemi kříži na papežské čepici.

Mitra, resp. diadém.Obvyklou liturgickou pokrývkou hlavy biskupů křesťanského Západu je mitra nebo infula, tj. dvojcípá vysoká čepice složená ze dvou vyztužených, nahoře zahrocených částí, které jsou po stranách spojeny a uvnitř vyloženy podšívkou. Papeži, jako biskupovi římskému, také přísluší používat mitru. Avšak pro zdůraznění jeho mimořádného postavení se nejpozději od sedmého století prosazuje používání tvarově odlišné, jen papežem vyhrazené pokrývky hlavy známé jako tiara. Zpočátku šlo o jednoduchou vysokou bílou čepici homolovitého tvaru bez všech ozdob. Teprve papež Alexandr III. (1159 – 1180) tuto čepici vybavil při dolním okraji zlatou korunou ke zdůraznění papežské suverenity. Od čtrnáctého století pak byly na tiaru umísťovány další dvě koruny v podobě zlatých zdobených pásů umístěných nad sebou, čímž vznikla jakási trojitá koruna.Tato trojitá koruna měla být současně připomínkou Nejsvětější Trojice (proto je s ní na některých obrazech korunován Bůh Otec), trojího úřadu papeže (učitelského, kněžského a pasteveckého) a trojí moci (kněze, soudce a zákonodárce).

Tiarou byli papežové až do druhé poloviny 20. století skutečně korunováni. Pro každého papeže byla vyrobena nová. Papeži Jan Pavel I. a Jan Pavel II. však od používání tiary odstoupili a místo korunovace přijali jako hlavní odznak při svém nástupu na papežský trůn papežské pallium. Tiara se tak zachovala jen v kresbě jejich znaku, kde tento symbol dále používali. Papež Benedikt XVI. se rovněž nedal korunovat tiarou a nepoužívá ji dokonce ani ve svém znaku, kde ji nahradil biskupskou mitrou. Ta však nese tradiční bílou barvu tiary a je ozdobena třemi zlatými pásky ve tvaru trojitého kříže.

https://www.christianitas.sk/s...

Cílem Vatikánu bylo ukrást templářům nejen peníze, ale systém – templářský bankářský systém.

1841 Eterni regist založený papežem Sikstus Vl. Začalo se šířit křesťanství do Afriky a Kanárské ostrovy a na východ Indie. Tato bulla potvrzovala Romanus Pontifex.

https://sk.wikipedia.org/wiki/....

 https://fr.wikipedia.org/wiki/...

V roce 1841 byl vytvořen Common Wealth.

https://sk.wikipedia.org/wiki/...

https://sk.wikipedia.org/wiki/...

Na základě těchto dokumentů je Anglická královna jen figurka v rukou Vatikánu.

Vatikánská banka je centrální banka. Její pobočky jsou:

City of London - finanční centrum světa

https://sk.wikipedia.org/wiki/...

Temple bar - vstup do City of London, tato část země nemá jméno, jako takové. Je to nezávislé území ve středu státu.. 

https://translate.google.com/t...

Washington d.c.

https://en.wikipedia.org/wiki/....

Bank for International Settlements - Banka pro mezinárodní platby

https://sk.wikipedia.org/wiki/...

Národní banky všech států nejsou státní instituce, ale spadají pod tyto banky.

K dnešnímu dni je nadřízeno Kanonické právo všem právům v tom kterém státě.

https://en.wikipedia.org/wiki/..

Tím, že naši rodiče /a později my našim dětem/ uzavřeli první trust - a to dali jsme souhlas - podpis na rodném listě, spadáme pod všechny tyto zmíněné trusty. Pokud nás nikdo neprohlásí do sedmi let za živé, jsme ztraceni na moři a naše duše, hmotný a nehmotný majetek patří Svatému stolci.

Jediná možnost jak z tohoto marasmu najít cestu je, prohlásit se za „živého člověka“.

Vyňaté z linku: https://www.papalencyclicals.n...

Protože podle blahoslaveného Dionýsa je zákonem božskosti, že nejnižší věci se zprostředkovateli dostanou na nejvyšší místo. Potom podle pořádku vesmíru nejsou všechny věci vedeny zpět k pořádku stejně a okamžitě, ale nejníže zprostředkovatelem a níže nadřazeným. Proto si musíme jasněji uvědomit, že duchovní moc převyšuje v důstojnosti a ve šlechtě jakoukoli časnou moc bez ohledu na to, jak duchovní věci převyšují časnou. Vidíme to velmi zřetelně i na zaplacení, požehnání a zasvěcení desátků, ale na přijetí moci samotné a vlády dokonce i nad věcmi. Protože s pravdou jako náš svědek, patří k duchovní moci ustanovit pozemskou moc a vynést rozsudek, pokud to nebylo dobré. Takto je dosaženo Jeremiášova proroctví týkající se církve a církevní moci: „Hle, dnes jsem vás postavil nad národy a nad království“ a nad zbytkem. Pomýlí-li se tedy pozemská moc, bude se to posuzovat podle duchovní síly; ale jestliže se malá duchovní síla splete, bude se to posuzovat podle vyšší duchovní síly; ale splete-li se nejvyšší moc všech, může ji soudit pouze Bůh, a ne člověk, podle svědectví apoštola: „Duchovní člověk soudí o všem a sám není souzen žádným člověkem“ [1 Kor 2:15]. Tato autorita, přestože ( byla dána člověku a člověk ji vykonává ), není lidská , ale spíše božská, udělená Petrovi božským slovem a znovu potvrzena jemu (Petrovi) a jeho nástupcem tím, kterého Petr vyznal, Pán řekl samotnému Petrovi: „Cokoli svážeš na zemi, bude svázáno iv nebi“atd., [Mt 16,19]. Proto ten, kdo odolává této Bohem ustanovené moci, odolává Božímu nařízení [Ř 13,2], dokud nevymyslí jako Manicheus dva začátky, které jsou falešné a jsou podle nás kacířské, protože podle Mojžíšova svědectví to není na počátcích, ale na počátku, že Bůh stvořil nebe a zemi [Gn 1,1]. Dále prohlašujeme, prohlašujeme, že definujeme, že pro spásu je bezpodmínečně nezbytné, aby každý lidský tvor byl podřízen římskému veleknězi.

https://hu.wikipedia.org/wiki/...

V této bulle je jasně napsáno, že se musíme stát Duchovním člověkem: Duchovní člověk soudí o všem a sám není souzen žádným člověkem“ [1 Kor 2:15].

„Cokoli svážeš na Zemi, bude svázáno i v nebi“ Pokud se vzdáme svých práv a svobod zde na Zemi a nic neuděláme proto, abychom je získali zpět, tak se jich vzdáváme ve všech reálnostech. "Jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře." A porušujeme Kony Stavby Světa. Během našeho života jsme podepsali nespočet dokumentů - dali jsme svůj souhlas - "svázali jsme dohody na Zemi" různými manipulacemi a nevědomostí.

Nebo - tam, kde není Boha.

Nebesa - tam, kde není besa - Bes:

https://sk.wikipedia.org/wiki/...

Pokud někdo o sobě prohlásí, že jeho duše je svobodná, není to pravda. Jeho duše je jen liberty – to znamená, že tento člověk nemá úplnou svobodu v jednání a v rozhodování. Stále je nad ním nějaká autorita a zá - Kony, které musí respektovat.

Freedom- je absolutní svoboda.

Při narození každého člověka, který je zapsán na matrice stát vydává dluhopis s číslem - rodným číslem, se kterým obchoduje na finančním trhu. V tom momentě se stáváme „mrtví“ – lidské zdroje, fyzická osoba a pod. U každé podepsané smlouvy např. se zdravotní pojišťovnou, bankou, různě informované souhlasy a pod. dáváme svým podpisem souhlas s obchodováním našeho jména a rodného čísla na finančním trhu.
Všechny státy, které podepsaly nevypověditelné smlouvy se Svatým stolcem /včetně Ruska/ jsou řízeny papežem a všechny lidské životy jsou ve zprávě Vatikánu, proto vlády porušují Evropskou úmluvu o lidských právech a Ústavu. Cannonické právo je nadřízeno právu všech států.

Do češtiny je přeloženo pouze 1752 Cannonů:

https://www.kbs.sk/pdf/CIC/CIC...

K doplnění:

Člověk, který se chce prohlásit za živého, musí to udělat sám. Tento člověk si musí být vědomi své zodpovědnosti. Musí jednat v mezia Konů Stavby Světa a mezích přirozeného práva na platformě SVĚDOMÍ . Prohlášeného živého člověka nemá právo soudit světský soud. V případě porušení přirozeného práva, Konov Stavby Světa tohoto člověka soudí jen prohlášený živý člověk na úrovni M1 a to způsobem předáním zřízením na úrovni M1. V případě bezdůvodného sáhnutí na život jiného živého člověka, okamžitou popravou.

Pro nás je nejdůležitejší Cannon 2057 Any Administrator or Executor that refuses to immediately dissolve a Cestui Que (Vie) Trust, or if the man/woman wants to take control upon their Private Person establishing their status and competency, The Fiduciary is guilty of fraud and fundamental breach of their fiduciary duties requiring their immediate removal and punishment

Podle Cannonu 2057 - Jakýkoli správce nebo exekutor, který odmítne okamžitě zrušit Cestui Qui Vie trust, nebo chce-li muž/žena převzít kontrolu nad svou soukromou osobou, vlastnit své postavení a kompetence, důvěrník se provinil podvodem a zásadním porušením svých povinností vyžadující jejich okamžité odstranění a trest.

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?...

https://www.facebook.com/notes...

https://www.youtube.com/watch?...

https://www.youtube.com/watch?...

https://www.youtube.com/watch?...

https://www.youtube.com/watch?...

https://www.youtube.com/watch?...

https://www.youtube.com/watch?...

https://www.youtube.com/watch?...

https://www.expertinalllegalma...

https://www.expertinalllegalma...

https://www.fidelity.com/

http://opg.me/Trust%20Its%20th...

https://www.scribd.com/documen...

Tento článek je přeložen ze slovenského originálu a je převzat z webu zivyclovek.sk

.