Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy

O Společenství | Cíle Společenství | SpolupráceAktuální akce | Veřejná oznámení | Příspěvky | Nástěnka | Předlohy | Formuláře | Podpora


Spolupráce


Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy

Rezoluce č. 1

Dne 06.12.2021 byla zaslána Rezoluce č.1 spolu s průvodním dopisem na 11 světových adres: do Maltézského řádu, do OSN, Svatého stolce, do Haagu, panu Paramonovi, prezidentce SR, k Ústavnímu soudu SR, vládě SR, prezidentovi ČR, k Ústavnímu soudu ČR a vládě ČR.

Cílem Rezoluce č. 1

bylo uvědomit tato zřízení o tom, že na území Československa je skupina Živých Člověků, která se svým prohlášením z Cestui que vie trust dostala v pyramidálním uspořádání světa z nejnižší úrovně - otroka, na úroveň Sui generis - svého rodu.

Na úrovni Sui generis jsou jen tato zřízení: Maltézský řád, Svatý stolec, Řád ochránců Božího hrobu a Červený kříž. Tato zřízení jsou mezinárodně akceptovatelná. Maltézský řád a Svatý stolec si vydávají vlastní doklady, známky a mají vlastní měnu.

V Rezoluci č.1 byla podmínka; pokud se Společenství nevyjádří do 60 dnů, tak akceptují Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy na úrovni Sui generis.

Z žádného zřízení do dnešního dne nepřišla odpověď.

Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy má sloužit ke spojování jednotlivých tzv. „alternativ“, jako jsou různá sdružení, občiny, kluby, družiny apod., které se ztotožňují s cíli Společenství.

Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy nemá v úmyslu zasahovat do chodu jednotlivých tvz. „alternativ“, ale na základě vybraných zástupců z těchto zřízení společně vypracovat další záměry, které nás jako celou skupinu - Společenství posunou k naplnění našich cílů.

Jelikož se žádné zřízení nevyjádřilo k přijetí/nepřijetí Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy na úrovni Sui generis, tak již na této úrovni jsme a stejně tak každý prohlášený Živý Člověk.

Našim záměrem je, že na základě Dohody o spolupráci s jednotlivými „alternativami“ předložíme na OSN žádost o přidělení UN čísla a zaevidujeme Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy jako organizaci na úrovni Sui generis s vlastními pravidly akceptovanými na mezinárodní úrovni.

Vzhledem k tomu, že v této reálnosti probíhají souběžně různé procesy a je dost pravděpodobné, že po skončení války na Ukrajině se přeformátuje celé zřízení světa a OSN může zaniknout, tak nevylučujeme ani to, že budeme hledat jiné způsoby, jak fungovat v této reálnosti se statusem Suverén a zachovat si práva Živého Člověka. Ať už jsou jakékoli procesy naplánovány, je důležité, abychom se spojili a byli jednotní v naplnění cílů Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy.

Všichni zřizovatelé Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy vyvíjejí své úsilí, energii, čas a finance na základě svého přesvědčení a předurčení v této reálnosti. Proto vám nikdo z nás nebude slibovat výmaz z registrů, nepodmíněný příjem, vyplacení benefitů, vystoupení ze systému ani vám nikdo z nás nebude dávat pokyny co máte dělat, ale společným pokrokem a prací se k tomu všemu můžeme dopracovat. Každý prohlášený Živý Člověk je plně zodpovědný za všechny své kroky, rozhodnutí a vynaložené úsilí.

Pokud jste se dopracovali na základě vaší duchovní a vědomé úrovně k prohlášení se za Živého Člověka, uvědomujete si své předurčení v této reálnosti a jste připraveni nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, která jsou v souladu se Statusem Svobodného Suverénního Živého Člověka a s cíli Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy, a máte kolem sebe pomalu se probouzející lidi, kteří hledají své místo a kteří potřebují nasměřovat a vy jste ochotni komunikovat s těmito lidmi a sjednotit je do menších společenství - občin, družin, klubů, spolků apod., jsme otevřeni spolupráci.

Pravidla spolupráce

se Společenstvím Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy jsou:

 • ve svém blízkém okolí si prostřednictvím Zřizovací listiny  založte formu společenství, jejímž prostřednictvím chcete na úrovni SPŽČSČM vystupovat. Forma Zřizovací listiny záleží na kreativitě každé jednotlivé skupiny. Důležité je, aby obsahovala název Společenství, datum zřízení, podpisy všech členů (pokud je možné s otiskem palce) a jméno prohlášeného živého člověka s jeho podpisem a otiskem palce, který bude toto společenstvo zastupovat. Podmínky vstupu svých členů do Společenstva si určuje každé společenstvo samostatně. Pro SPŽČSČM není podmínkou, aby byli členové v jednotlivých společenstvech všichni prohlášení Živí Člověkové. SPŽČSČM preferuje alespoň prohlášeného Živého Člověka, který bude toto společenstvo zastupovat. Forma prohlášení závisí na každém jednotlivci. Touto Zřizovací listinou projevíte svůj záměr i v hmotném světě, v této reálnosti.
 • zřizování společenství (komunity) nesouvisí s právními normami korporace ČR, SR nebo jiného společenského zřízení, proto není třeba registrovat tato společenství s IČO nebo v obdobných registrech
 • SPŽČSČM obdrží a zaeviduje Návrh na spolupráci, kopii Zřizovací listiny a kopii prohlášení Živého Člověka, který bude Společenstvo zastupovat. Tyto dokumenty můžete zasílat prostřednictvím e-mailu nebo poštou:
  • pro Čechy a Moravu: jarilo@volny.cz, Společenství Prohlášených Živých Člověků ze Slovenska, Čech a Moravy, Halenkov 318, 756 03 Halenkov
  • pro Slovensko: Nallara@azet.sk, Spoločenstvo Prehlásených Živých Človekov zo Slovenska, Čiech a Moravy, Hrabiny 297/6, 038 61 Lipovec
 • formu Návrhu na spolupráci si může vypracovat každé společenstvo na základě svých vlastních priorit, nebo můžete použít formulář, který bude zveřejněn na stránce: https://zivyclovek.sk/https://zivyclovek.comformulář NS-301-CZ
 • na každý Návrh na spolupráci bude za SPŽČSČM individuálně odpovídat
 • kompetentní slávka z Rodu Murček a josef z RODu poláchů se zavazují, že doručená dokumentace bude zaevidována v SPŽČSČM a bude sloužit výlučně pro naplňování cílů SPŽČSČM v souladu s jeho Stanovami
 • kompetentní budou odpovídat na zaslané Návrhy na spolupráci do 30 dnů od doručení
 • Návrhy na spolupráci je třeba odeslat nejpozději do 31.07.2022
 • v průběhu srpna 2022 bude uskutečněno setkání se všemi zástupci jednotlivých společenství 
 • nejpravděpodobnější formu Kopného práva si můžete nastudovat na youtube: https://www.youtube.com/channe...
 • vzhledem k sociální situaci v této reálnosti bude forma Kopného práva přizpůsobena a odsouhlasena na úrovni SPŽČSČM k současnému stavu
.